โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

22 กรกฎาคม 2562 👵👴🌻🌼🌺โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสานพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.พลับพลาไชย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย👵👴🌻🌼🌺

22 กรกฎาคม 2562 &#x1…

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์