โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

6 กันยายน 2561 👴👵🌹🌺🌸🌹โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดการเรียนการรู้ 3 วิชา วิชาแรกวิชาพระพุทธศาสนา สองวิชาการงานอาชีพ จักสานใบมะพร้าว สามวิชา ภาษาอังกฤษ👴👵🌹🌺🌸🌹

6 กันยายน 2561 &#x1f…