โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

17 พฤษภาคม 2561 👴👵🌷🌻🌺จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 รายวิชาต้องรู้ (เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดอัศจรรย์) ควรรู้ (จิตอาสา) อยากรู้ (ขนมโค)👴👵🌷🌻🌺

17 พฤษภาคม 2561 &#x1…