การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมประจำวัน
– กิจกรรมรับส่งเด็ก
– กิจกรรมเคารพธงชาติ
– กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
– กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
– กิจกรรมฝึกความพร้อม สร้างประสบการณ์
– กิิจกรรมรับประธานอาหารกลางวัน ดื่มน้ำ แปรงฟัน
– กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอน นอนพักผ่อน
– กิจกรรมเก็บที่นอน ทำความสะอาดร่างกาย
– กิจกรรมการรับประธานอาหารว่าง(นม) พร้อมการเตรียมตัวกลับบ้าน

กิจกรรมเด็ก