การจัดการเรียนการสอน

โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ผู้สูงอายุในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง,กฎหมายที่ควรรู้,วัฒนธรรมประเพณี,ภูมิปัญญา,จิตอาสา) ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (เกษตร,ดนตรี,งานประดิษฐ์, ศาสนา,ทัศนศึกษา)