ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

             ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
ตำบลพลับพลาไชย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทางทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร
สามารถเดินทาง
ติดต่อได้โดยถนนสายสระกระโจม-อู่ทอง และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333

แผนที่

ขนาดพื้นที่78645  ตำบลพลับพลาไชย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 136.0 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 85,000 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับตำบลบ้านโข้ง
ทิศใต้                        ติดต่อกับตำบลดอนคา
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับตำบลสระแก้ว
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับตำบลเลาขวัญ

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1  บ้านหนองตาลัย  หมู่ที่ 2  บ้านขาม
หมู่ที่ 3 บ้านโข้ง หมู่ที่ 4  บ้านหนองโดก  หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอก หมู่ที่  6  บ้านพลับพลาไชย หมู่ที่ 7  บ้านหนองกุฎิ
หมู่ที่ 8 บ้านขามใต้ หมู่ที่ 9 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 10 บ้านเขากุฎิ หมู่ที่ 11  บ้านหนองการ้อง หมู่ที่ 12 บ้านชายคลอง
หมู่ที่ 13 บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 14 บ้านขุนบุญมา

ประชากร

จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2553 ตำบลพลับพลาไชย มีจำนวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 11,920 คน แยกเป็นชาย 5,911 คน หญิง 6,009 คน    

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลพลับพลาไชย
89789

 

สภาพเศรษฐกิจ

     อาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม,รองลงมาเป็นอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ รับจ้าง และค้าขาย ตามลำดับ
          อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน  ทำไร่อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น โดยจุดประสงค์เพื่อบริโภค และจำหน่าย ซึ่งการจำหน่ายนั้น อาจจะผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งเข้ามาชี้ผลผลิตยังแหล่งผลิต และอาจมีบางส่วนที่เกษตรกรจะต้องนำไปจำหน่ายเอง
          ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น วัว ไก่
          ด้านอุตสาหกรรม มีโรงโม่หินทางด้านตะวันตก ในหมู่ที่ 13 และโรงสีข้าวในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

– ร้านขายปุ๋ย-ยา         6  แห่ง                 – ร้านขายวัสดุก่อสร้าง    3   แห่ง        –  ปั๊มน้ำมัน                     2   แห่ง
– โรงแรมขนาดเล็ก     1  แห่ง
                – ฟาร์ม                           18   แห่ง     – โรงสีข้าว                      2   แห่ง
– ร้านอาหาร              21  แห่ง                 – ขายไม้ประดับ               1    แห่ง
    – ร้านเสริมสวย                9  แห่ง
– อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์  17  แห่ง  
 –  ตลาดนัด                     2    แห่ง       – ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า         2    แห่ง          
–  โรงโม่                    2    แห่ง                 – ร้านขายของชำ           59   แห่ง      – ปั๊มหลอด                     1    แห่ง

สภาพสังคม
การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา            5  แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   1  แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา              1  แห่ง

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                1  แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
–  วัด         จำนวน      10     แห่ง
สาธารณสุข
–  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน    จำนวน  3  แห่ง

–  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–  สายตรวจตำรวจ                     3 แห่ง

–  รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง      1 คัน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
–    คลองธรรมชาติ                1 สาย

–    คลองชลประทาน             1 สาย
มวลชนจัดตั้ง
–  อปพร.                             3 รุ่น

–  ลูกเสือชาวบ้าน                1 รุ่น

การบริการพื้นฐาน
     
การคมนาคม

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจาก
ได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้  
– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ผ่านตำบลดอนคา,หนองโอ่ง,พลับพลาไชยและบ้านโข้ง
  นอกจากนี้ยังมีรถโดยสาร
ประจำทางผ่านตำบล คือรถประจำทางปรับอากาศสาย 994 กรุงเทพฯ – ด่านช้าง รถประจำทาง สายอู่ทอง-บ้านไร่,
และรถสองแถวสายอู่ทอง-บ้านขาม วิ่งให้บริการอีกด้วย

การโทรคมนาคม

– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                 15  ตู้

การไฟฟ้า

– ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง                  14  หมู่บ้าน

– จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100 ของประชากรทั้งหมดในตำบล
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ถังเก็บน้ำฝน(ฝ.20,33,99)    91 แห่ง

– ประปาหมู่บ้าน                        26 แห่ง

– ฝายน้ำล้น                                8 แห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

          โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

จำนวนบุคลากร
1.พนักงานส่วนตำบล / ข้าราชการ       จำนวน   21   คน
– ตำแหน่งในสำนักงานปลัดฯ      จำนวน  6   คน
– ตำแหน่งในส่วนการคลัง            จำนวน  5   คน
– ตำแหน่งในส่วนโยธา                จำนวน  2   คน
– ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ      จำนวน   1   คน
2.
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 33 คน
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ          จำนวน  12  คน
–  พนักงานจ้างทั่วไป                  จำนวน  21  คน
3.
บุคลากรฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 คน
– ฝ่ายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน  4 คน
– ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน 28 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร
1.พนักงานส่วนตำบล       จำนวน  14  คน
– ประถมศึกษา                                  จำนวน  –  คน
– มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา               จำนวน  2  คน
– ปริญญาตรี                                      จำนวน  7  คน
–  สูงกว่าปริญญาตรี                          จำนวน  5  คน
2.
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  21 คน
– ประถมศึกษา                                  จำนวน  –  คน
– มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา             จำนวน  15 คน
– ปริญญาตรี                                      จำนวน   6 คน
3.
บุคลากรในส่วนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จำนวน 28 คน
– ประถมศึกษา                             จำนวน    7 คน
– มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา         จำนวน  19 คน
– ปริญญาตรี                                 จำนวน   2  คน