ประวัติโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประวัติโรงเรียนผู้สูงอายุ

imgl8982

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย 

โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่ง เพื่อให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ เสริมสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ สังคมให้ครอบคลุม สมดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”