ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
            เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงนำกองเสือป่ามาตั้งค่ายพักแรม ณ ตำบลบ้านโข้ง  (พลับพลาไชยในปัจจุบัน)   สถานที่ตั้งค่ายพักแรมลูกเสือกองเสือป่านั้น ชาวบ้านเรียกว่าตอนพลับพลาจนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ทางรัฐบาลได้จัดการปฏิรูปการปกครองโดยแยกเขตปกครองของตำบลบ้านโข้งเดิมขึ้นเป็นตำบลใหม่ด้วยความระลึกถึงมงคลสมัยครั้งที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ทรงมาประทับที่นี่จึงตั้งชื่อตำบลใหม่นี้ว่า “ตำบลพลับพลาไชย”จวบจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๓ (ขนาดกลาง) เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗ และปรับโครงสร้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ตั้ง
             ตำบลพลับพลาไชย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ติดต่อได้โดยถนนสาย สระกระโจม – อู่ทอง และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓๓

เนื้อที่
             ตำบลพลับพลาไชย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๘๕,๐๐๐ ไร่

title4

แผนที่ตำบลแก้ไข5555555