วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
“องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เป็นตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตดี ภาคีมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

IMG_2480