วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
“องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เป็นตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพัฒนา
ประชาชนมีสุขภาพดี เด่นกีฬา พัฒนาการศึกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี”

IMG_2480
สารจากนายก