เครือข่ายนอกพื้นที่

1.ที่ว่าการอำเภออู่ทอง
1563/5 ถนน มาลัยแมน ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

2.สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : uthong@doae.go.th โทรศัพท์ 035 551 588

3.สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง
ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160  โทรศัพท์ 035 545 477

4.สำนักงานประมงอำเภออู่ทอง
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5.กศน.อำเภออู่ทอง
หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทร 035 553 038

6.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ตำบล หนองโอ่ง อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 082 248 1455

7.สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์ 035-551420,551438 fax 035-551440

8.โรงพยาบาลอู่ทอง
220 หมู่ 15 ถ.มาลัยแมน ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์035 551 422

9.ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบล พลับพลาไชย อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

10.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ศุนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  โทรศัพท์ 035 535 427

11.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
314, ถนนมาลัยแมน, ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี, 72000 โทรศัพท์ 035 536 066

12.สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลาง ตำบล โพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000  โทรศัพท์ 035 535 387

13.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
1/1 ถ.นางสายทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 525 2235

14.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 035 969 916